Geschillenregeling NCG ook voor waterschappen

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben zich aangesloten bij de geschillenregeling van de Nationaal Coördinator Groningen. Dat betekent onder andere dat in zaken waar een mogelijke samenloop is van bevingsschade en schade door een peilbesluit grondwater, huiseigenaren in principe hun zaak aan de Arbiter Aardbevingsschade kunnen voorleggen. Het waterschap maakt per situatie een afweging of deze aan de Arbiter kan worden voorgelegd. De waterschappen houden zich in beginsel aan de uitspraken van de Arbiter.  Hierover hebben de NCG en de waterschappen samenwerkingsafspraken getekend.

ondertekening overeenkomst geschillenregeling met Waterschappen
V.l.n.r. Bert Middel (Dijkgraaf Noorderzijlvest), Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen), Alfred van Hall (Dijkgraaf Hunze en Aa’s)

Complex schadegeval

Het ontzorgen van de bewoner is een belangrijk doel van deze afspraken. Als bij inspectie van de schade  samenloop van bevingsschade met schade door een peilbesluit wordt vermoed, is sprake van een complex schadegeval. De casemanager complexe schade van de NCG kan dit aspect direct betrekken bij de bemiddeling in het vinden van een oplossing. De bewoner hoeft dan geen aparte schadeprocedure bij het waterschap te starten.

Verbreding arbitrage

De samenwerkingsafspraken tussen de NCG en de waterschappen zijn een belangrijke stap in de verbreding van de arbitrage naar aansprakelijkheid van andere partijen dan alleen NAM.