Schriftelijke procedure bij de Arbiter Bodembeweging

De wachttijd bij de Arbiter Bodembeweging heeft ertoe geleid dat per 1 november 2017 het nieuwe ‘Reglement Arbiter Bodembeweging’ in werking is getreden. Dit nieuwe reglement voorziet in een versnelde schriftelijke procedure voor zaken waarin een schadebedrag lager dan € 4000,00 is berekend. Hieronder kunt u lezen hoe de schriftelijke procedure werkt.

Voor welke zaken geldt dit?

Niet alle zaken zijn geschikt voor schriftelijke afhandeling. De arbiter kijkt zorgvuldig naar de ingediende stukken en beslist dan of de zaak geschikt is voor schriftelijke afhandeling.

Zowel nieuwe zaken als oude zaken kunnen schriftelijk worden afgehandeld. Nieuwe zaken zijn zaken die bij de arbiter zijn aangemeld op of na 1 november 2017. Oude zaken zijn zaken die bij de arbiter zijn aangemeld vóór 1 november 2017.

Nieuwe zaken vallen automatisch onder het nieuwe reglement en kunnen dus schriftelijk worden afgehandeld, wanneer de arbiter dat beslist. Oude zaken kunnen alleen schriftelijk worden afgehandeld met instemming van de eigenaar en NAM, omdat het oude reglement geen schriftelijke procedure kent. Als de arbiter een oude zaak geschikt vindt, dan biedt de arbiter de eigenaar de mogelijkheid om te kiezen voor schriftelijke afhandeling.

Hoe is de procedure?

Als een zaak schriftelijk wordt afgehandeld, vindt geen schouw en hoorzitting plaats. Wél kunnen de eigenaar en NAM hun standpunt met betrekking tot het geschil schriftelijk bij de arbiter indienen. In de schriftelijke toelichting, de zogenaamde zienswijze, kunt u aangeven wat uw kijk op de schade en de oorzaak daarvan is. Het is belangrijk dat het standpunt op tijd bij de arbiter is ingediend. Stukken die te laat zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij de behandeling van de zaak. Wanneer u als eigenaar uw contra-expert in wilt schakelen bij het opstellen van een schriftelijke toelichting moet u dit zelf met de contra-expert regelen.

De arbiter doet vervolgens uitspraak op basis van de schriftelijke stukken in het dossier. Vanzelfsprekend neemt de arbiter daarbij dezelfde mate van zorgvuldigheid in acht als bij de behandeling van een zaak met schouw en hoorzitting.