U kunt contact opnemen met de Arbiter Bodembeweging als u schade heeft gemeld bij CVW of NAM waarover geen overeenstemming is bereikt. De arbiter buigt zich ook over complexe gevallen die de NCG in behandeling heeft en andere complexe zaken. Door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier en het meesturen van de gevraagde documenten,  kunt u een verzoek indienen voor arbitrage.

Meesturen belangrijke documenten

Om een beslissing in een zaak te kunnen nemen heeft de arbiter de volgende documenten nodig:

 • het aanmeldingsformulier,
 • het eerstelijns expertiserapport,
 • het contra-expertiserapport,
 • de akte van (dis)akkoord, 
 • eventueel een rapport van een ingeschakelde derde-deskundige.

Alleen deze stukken zijn noodzakelijk voor de behandeling van de zaak door de arbiter. Aanvullende stukken zijn niet nodig, tenzij het bijvoorbeeld een rapport van een bouwkundige of een offerte van een aannemer betreft. Eventuele aanvullende stukken die géén betrekking hebben op de schade, worden niet meegenomen in de beoordeling van de zaak. Deze stukken leiden tot vertraging in de afhandeling van zaken.

Binnen 6 weken aanvragen

U moet binnen de termijn van zes weken een aanvraag indienen. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat u het bericht heeft ontvangen dat de schade-expert en de contra-expert het niet eens zijn over het onderzoek naar de oorzaak van en/of de herstelkosten van de schade. Deze termijn geldt ook als de schade-expert en contra-expert het wel eens zijn geworden, maar u het hier persoonlijk niet mee eens bent. Binnen zes weken, nadat u het bericht heeft ontvangen dat de experts het eens zijn geworden, kunt u ook een aanvraag indienen.

Wilt u de Arbiter Bodembeweging inschakelen?

U kunt een aanvraag indienen door de volgende stappen te nemen:

 • Zorg dat de hierboven gevraagde belangrijke documenten digitaal op uw computer staan
 • Vul het digitale aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in (velden met een * zijn verplicht)
 • Voeg de gevraagde documenten en/of bestanden toe  (NB. elk document of bestand mag maximaal 10 Mb groot zijn)
 • Klik onderaan het formulier op de knop 'Ga verder'
 • U kunt de ingevulde gegevens nog controleren en eventueel aanpassen
 • Zijn de gegevens juist? Klik dan op de blauwe knop 'Verzend'

Het ingevulde formulier wordt nu verzonden en komt rechtstreeks in de postbus van de Arbiter Bodembeweging. U ontvangt hiervan een bevestiging. U hoeft géén contact op te nemen met het secretariaat van de arbiters.

Aanmeldingsformulier Geschil schade door bodembeweging

Schade adres

Gegevens eigenaar

Gegevens gemachtigde

Indien van toepassing

De Arbiter Bodembeweging correspondeert bij voorkeur digitaal met partijen. Beschikt u echter niet over een e-mailadres, dan kunt u hieronder aangeven dat u stukken per post wil ontvangen. *

Correspondentieadres

Indien van toepassing

Gegevens over de procedure

Invullen verplicht

Ondergetekende heeft een aanbod tot vergoeding van schade ontvangen van NAM.

Ondergetekende heeft het aanbod van NAM niet aanvaard en verzoekt de Arbiter Bodembeweging zijn vordering tot schadevergoeding tegen NAM in behandeling te nemen en daarover een beslissing te nemen.

Het dossier over uw vordering wordt door NAM aan de Arbiter Bodembeweging ter behandeling toegestuurd. U ontvangt hiervan een kopie. U wordt verzocht de brief waarbij NAM het aanbod heeft gedaan bij deze aanmelding te voegen. Ook de antwoordstrook waaruit blijkt dat u het aanbod heeft afgewezen, dient (indien mogelijk) bijgevoegd te worden.

Eventueel kunt u nog aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, bijvoegen. U bent hier niet toe verplicht, maar het kan de arbiter helpen een volledige uitspraak te doen over uw schade. Hierbij valt te denken aan: het aangevulde eerstelijnsrapport (naar aanleiding van een akkoord tussen eerstelijnsexpert en contra-expert), een uitspraak van de Technische commissie bodembeweging, de aankoopkeuring van uw huis, eigen onderzoeken naar de schade etc. Uitsluitend aanvullende stukken, die betrekking hebben op de schade, worden meegenomen in de beoordeling van uw zaak.

Privacy

De Arbiters Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers respecteren de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan of ter inzage gelegd voor derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele verdere behandeling daarvan. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Door het invullen van onderstaande verklaring geeft u toestemming om de verstrekte gegevens te verwerken voor deze doelen. De Arbiters Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zich houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verklaring

De ondergetekende verklaart/verklaren bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Ondergetekende(n) gaat (gaan) ermee akkoord dat de vordering wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Arbiter Bodembeweging, versie 3, zoals gepubliceerd op de website www.arbiterbodembeweging.nl. De aanvrager geeft hierbij toestemming aan de Arbiter Bodembeweging om de verstrekte informatie te gebruiken voor het behandelen van zijn melding volgens dit reglement. Ondergetekende verleent de medewerking aan alle stappen die nodig zijn om tot een uitspraak te komen.

Invullen verplicht

De Arbiter Bodembeweging maakt onderdeel uit van het instrumentarium van de Nationaal Coördinator Groningen.