Eigenaar/bewoners die schade aan hun woning hebben gemeld op of na 1 januari 2016 bij CVW en die na de contra-expertise nog geen overeenstemming hebben bereikt met CVW over het herstel ervan, kunnen contact opnemen met de Arbiter Bodembeweging. De arbiter buigt zich ook over complexe gevallen die de NCG in behandeling heeft en andere complexe zaken. Door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier en het meesturen van de gevraagde documenten,  kunt u een verzoek doen voor arbitrage.

Meesturen belangrijke documenten

Om een beslissing in een zaak te kunnen nemen heeft de arbiter de volgende documenten nodig:

 • het aanmeldingsformulier,
 • het eerstelijns expertiserapport,
 • het contra-expertiserapport,
 • de akte van (dis)akkoord, 
 • eventueel een rapport van een ingeschakelde derde-deskundige.

Deze stukken zijn noodzakelijk, maar ook voldoende, voor de behandeling van de zaak door de arbiter. Aanvullende stukken zijn niet nodig, tenzij het bijvoorbeeld een rapport van een bouwkundige of een offerte van een aannemer betreft. Eventuele aanvullende stukken die géén betrekking hebben op de schade, worden niet meegenomen in de beoordeling van de zaak, omdat dit tot vertraging in de afhandeling van zaken leidt.

Binnen 6 weken aanvragen

Als u geen aanvraag doet binnen de termijn van zes weken vanaf de dag dat u het bericht heeft ontvangen dat de schade- expert en de contra-expert het niet eens zijn over het onderzoek naar, de oorzaak van en/of de herstelkosten van de schade, of vanaf de dag dat dat u het aanbod van CVW heeft ontvangen als de schade –expert en contra-expert het wel eens zijn geworden, komt u niet meer in aanmerking.

Wilt u de Arbiter Bodembeweging inschakelen?

Gaat u dan als volgt te werk:

 • Zorg dat de hierboven gevraagde documenten digitaal op uw computer staan
 • Vul het digitale aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in (velden met een * zijn verplicht)
 • Voeg de gevraagde documenten en/of bestanden toe  (NB. elk document of bestand mag maximaal 10 Mb groot zijn)
 • Klik onderaan het formulier op de knop 'Ga verder'
 • U kunt de ingevulde gegevens nog controleren en eventueel aanpassen.
 • Zijn de gegevens juist? Klik dan op de blauwe knop 'Verzend'

Het ingevulde formulier wordt nu verzonden en komt rechtstreeks in de postbus van de Arbiter Bodembeweging. U ontvangt hiervan een bevestiging. U hoeft géén contact op te nemen met het secretariaat van de arbiters.

Aanmeldingsformulier Geschil (versie 1 november 2017)

Gegevens eigenaar

Geslacht

Gebouw (indien dit verschilt van adres eigenaar)

Gegevens over de procedure

Mee te sturen documenten

Om uw aanmelding in behandeling te kunnen nemen heeft de Arbiter Bodembeweging de volgende documenten nodig: 1 Het expertiserapport van de eerstelijns-expert; 2 Het expertiserapport van de contra-expert, tenzij dit niet beschikbaar is omdat u heeft deelgenomen aan een bemiddelingstraject van de NCG; en 3 Het bericht met de uitkomst van het overleg tussen de schade-expert en de contra-expert - “het (dis-) akkoord”- tenzij dit niet beschikbaar is omdat u heeft deelgenomen aan een bemiddelingstraject van de NCG. Meesturen van bestand max 10 Mb

U wordt vriendelijk verzocht deze documenten bij toe te voegen wanneer u het ingevulde formulier aan ons toezendt. Meesturen van bestand max 10 Mb

Meesturen van bestand max 10 Mb

Meesturen van bestand max 10 Mb

Meesturen van bestand max 10 Mb

Deelname bemiddelingstraject complexe schade

Neemt u deel/ heeft u deelgenomen aan NCG bemiddelingstraject?

Arbiter Bodembeweging correspondeert bij voorkeur digitaal met partijen

Wenst u de correspondentie liever per post te ontvangen?

Privacy

De Arbiters Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers respecteren de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan of ter inzage gelegd voor derden, maar worden uitsluitend gebruikt voor de beoordeling van de aanvraag en de eventuele verdere behandeling daarvan. Aan het indienen van een aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Door het invullen van onderstaande verklaring geeft u toestemming om de verstrekte gegevens te verwerken voor deze doelen. De Arbiters Bodembeweging en de ondersteunende medewerkers zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen en zich houden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verklaring

De aanvrager(s) verklaart/verklaren bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. De aanvrager geeft hierbij toestemming aan de Arbiters om de verstrekte informatie te gebruiken voor het behandelen van zijn melding volgens het Reglement Arbiter Bodembeweging. Wanneer de aanvraag door de Arbiter in behandeling wordt genomen, verleent de aanvrager medewerking aan alle stappen die nodig zijn om tot een uitspraak te komen. Dat betekent dat indien er een schouw en zitting wordt gepland, u daarbij aanwezig bent en toegang verleent tot de woning.