Zaak 17-0006 Wagenborgen

Schades bestaande uit verzakking van de stal, alsmede uit breuk van de mestkelder. De arbiter past het bewijsvermoeden toe conform art. 6:177a BW. De arbiter oordeelt dat het bewijsvermoeden door NAM niet is weerlegd. Hoewel het bewijsvermoeden niet is weerlegd, is de arbiter van oordeel dat NAM slechts voor 30% aansprakelijk is aangezien de schade primair door andere oorzaken is veroorzaakt, alsmede op grond van de redelijkheid en billijkheid.