Procedure Groningenveld

Geschillen over schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld worden behandeld volgens de procedure Groningenveld. De procedure voor behandeling van deze geschillen kent een aantal stappen.

Reglementen

Er zijn drie reglementen voor de procedure Groningenveld bij de arbiter:

Op de pagina reglementen kunt u zien welk reglement van toepassing is op uw zaak.

Beoordeling aanvraag

Het secretariaat toetst uw aanvraag aan het reglement dat op uw zaak van toepassing is. Het secretariaat bekijkt onder andere of alle benodigde documenten zijn bijgevoegd, of de termijnen zoals die bij de aanmelding beschreven staan in acht zijn genomen, of uw zaak niet eerder in behandeling is geweest, enzovoort. Meer informatie hierover vindt u in de reglementen.

Schouw en/of hoorzitting

De arbiter kan besluiten om naar de schade aan uw woning te komen kijken. Dat heet een schouw. De arbiter kan ook besluiten om (na de schouw) een hoorzitting te houden. De arbiter houdt in ieder geval een schouw en/of hoorzitting als uw zaak onder het eerste reglement valt, of als uw zaak onder het tweede reglement valt en een schadebedrag hoger dan € 4.000,00 is berekend. Indien uw zaak is aangemeld onder het derde reglement, dan bepaalt de arbiter of hij komt kijken naar de woning en/of een hoorzitting houdt.

Het secretariaat informeert u en NAM minimaal  vier weken van tevoren per e-mail over de datum en het tijdstip van de schouw en/of de hoorzitting. De eerstelijnsexpert kan op verzoek van NAM hierbij aanwezig zijn. U kunt uw contra-expert uitnodigen om u te ondersteunen.

Op de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt met betrekking tot het geschil toe te lichten. Voor NAM geldt hetzelfde. Ook kan de arbiter vragen stellen aan u en aan de vertegenwoordiger van NAM.

Indienen relevante stukken

Zowel u als NAM hebben de mogelijkheid om relevante stukken, voorzien van een toelichting, schriftelijk in te dienen. Deze stukken kunt u tot uiterlijk twee weken voor de schouw en/of hoorzitting indienen. Stukken die niet relevant zijn of die minder dan twee weken van te voren zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij de beoordeling van de zaak.

De arbiter geeft u en NAM de gelegenheid om een zienswijze over het geschil in te dienen. Ook dit stuk kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de schouw en/of hoorzitting ingediend worden.

Uitspraak

De arbiter doet in beginsel uitspraak binnen zes weken na de schouw en/of de hoorzitting. Deze termijn kan worden verlengd als er in uw zaak bijvoorbeeld aanvullende technische kennis nodig is. De arbiter kan dan een deskundige benoemen. 

Schriftelijke procedure

Het tweede en derde reglement voorzien in de mogelijkheid van een versnelde schriftelijke procedure. Onder het tweede reglement geldt dit alleen voor zaken waarin een schadebedrag tot en met € 4.000,00 is berekend. De arbiter kan deze zaken schriftelijk afhandelen. De arbiter kan onder het derde reglement ook zaken met een schadebedrag hoger dan € 4.000,00 schriftelijk afhandelen. Bij een schriftelijke afhandeling vindt in beginsel geen schouw en hoorzitting plaats. Zowel u als NAM hebben dan de mogelijkheid om een schriftelijk standpunt met betrekking tot het geschil bij de arbiter in te dienen.

De arbiter doet vervolgens een uitspraak op basis van de schriftelijke stukken in het dossier. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Arbiter Bodembeweging op telefoonnummer: 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).