Procedure kleine velden Drenthe

Geschillen over schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Emmen gasveld d.d. 30 september 2015  (Emmen beving) en Annerveen gasveld d.d. 23 december 2016  (Zuidlaren beving) worden behandeld volgens de procedure kleine velden Drenthe. De procedure voor behandeling van deze geschillen kent een aantal stappen.

Reglement

Voor de procedure kleine velden Drenthe geldt het Reglement Arbiters Bodembeweging voor bevingen Emmen gasveld d.d. 30 september 2015 en Annerveen gasveld d.d. 23 december 2016 (hierna: het reglement kleine velden Drenthe).

Hier vindt u het reglement kleine velden Drenthe.

Beoordeling aanvraag

Het secretariaat toetst uw aanvraag aan het reglement. Het secretariaat bekijkt of u uw schade voor 10 april 2018 heeft gemeld bij NAM. Daarnaast moet u een aanbod van NAM hebben ontvangen. Uw geschil moet u op of voor 1 september 2018 bij de Arbiter Bodembeweging aangemeld hebben.

NAM stuur de op het geschil betrekking hebbende dossierstukken aan de arbiter toe. U kunt ervoor kiezen om deze aan te vullen met overige relevante stukken.

Schouw en/of hoorzitting

De arbiter bepaalt of er in uw zaak een schouw en hoorzitting wordt gehouden. U wordt daarvoor uitgenodigd. Als er in uw zaak een schouw plaatsvindt, dan wordt de hoorzitting direct na de schouw gehouden bij u thuis of op een zittingslocatie. Op de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt met betrekking tot het geschil toe te lichten. Voor NAM geldt hetzelfde. Ook kan de arbiter vragen stellen aan u en aan de vertegenwoordiger van NAM.

Het secretariaat informeert u en NAM minimaal 4 weken van tevoren over de datum van het onderzoek (schouw) aan uw gebouw en de hoorzitting.

Indienen relevante stukken

Zowel u als NAM hebben de mogelijkheid om relevante stukken, voorzien van een toelichting, schriftelijk in te dienen. Deze stukken kunt u tot uiterlijk twee weken voor de schouw en/of hoorzitting indienen. Stukken die niet relevant zijn of die minder dan twee weken van te voren zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij de beoordeling van de zaak.

De arbiter geeft u en NAM de gelegenheid om een zienswijze over het geschil in te dienen. Ook dit stuk kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de schouw en/of hoorzitting ingediend worden.

Uitspraak

De arbiter doet in beginsel uitspraak binnen 6 weken na de schouw en/of de hoorzitting. Deze termijn kan worden verlengd als er in uw zaak bijvoorbeeld aanvullende technische kennis nodig is. De arbiter kan dan een deskundige benoemen. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Arbiter Bodembeweging op telefoonnummer: 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).