Verkoop van het pand tijdens de procedure bij de Arbiter Bodembeweging

Als een eigenaar/verkoper een schademelding heeft gedaan bij het CVW en arbitrage heeft aangevraagd maar, nog voordat de schouw en zitting in het kader van de procedure bij de Arbiter Bodembeweging hebben plaatsgevonden, zijn huis verkoopt, dan kan de koper de verkoper als partij opvolgen in de procedure bij de Arbiter Bodembeweging. Wel dient de schadevergoedingsvordering te zijn overgedragen aan de koper middels een akte van cessie.

Verloop procedure

De gang van zaken is in dit geval de volgende:

  1. De voormalig eigenaar/verkoper verzoekt aan de Arbiter Bodembeweging de procedure bij de Arbiter Bodembeweging te schorsen;
  2. De Arbiter Bodembeweging geeft bericht aan de voormalig eigenaar/verkoper en aan de NAM/het CVW, dat de procedure voor een termijn van twee maanden wordt geschorst.
    Gedurende de schorsing hebben de voormalig eigenaar/verkoper en de huidige eigenaar/koper gelegenheid de vordering te cederen (de vordering over te dragen). Hiervan dient melding te worden gedaan aan de wederpartij (de NAM/het CVW), waarbij de akte van cessie dient te worden overgelegd.
  3. Besluit de nieuwe eigenaar (koper) na de schorsing de zaak te hervatten, dan geeft hij daarvan bericht aan de Arbiter Bodembeweging, onder overlegging van de akte van cessie.
  4. De arbiter toetst de betreffende akte van cessie (overdracht van de schadevergoedingsvordering) op de geldigheid daarvan met betrekking tot het geschil. De procedure wordt in dat geval door de nieuwe eigenaar voortgezet. De Arbiter Bodembeweging doet hiervan mededeling aan beide partijen.
  • De nieuwe eigenaar dient binnen twee maanden na schorsing de zaak te hervatten. Wordt de zaak niet binnen deze termijn hervat, dan wordt de zaak bij de Arbiter Bodembeweging gesloten. De voormalig eigenaar/verkoper kan om verlenging van deze termijn verzoeken.