Arbiter Bodembeweging gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Arbiter Bodembeweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over u gaan of die tot u te herleiden zijn. Arbiter Bodembeweging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Arbiter Bodembeweging verwerkt uw persoonsgegevens, met uw toestemming, voor het beoordelen van de aanmelding en het behandelen van het eventuele geschil, voor het beantwoorden van uw vragen en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Arbiter Bodembeweging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van verwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arbiter Bodembeweging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Arbiter Bodembeweging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens beperkt te verwerken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arbiter Bodembeweging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperkte verwerking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar PbFG@minezk.nl

U kunt ook een brief sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Arbiter Bodembeweging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arbiter Bodembeweging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via PbFG@minezk.nl

Contact

U kunt altijd contact opnemen met Arbiter Bodembeweging.

E-mail: info@arbiterbodembeweging.nl
Telefoon: 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)
Postadres:

Arbiter Bodembeweging
T.a.v. secretariaat Arbiter Bodembeweging
Postbus 1510
9701 BM Groningen