Procedure

De procedure voor behandeling van zaken door de Arbiters Bodembeweging kent een aantal stappen.

Reglementen

Er zijn drie reglementen voor de procedure bij de arbiter:

Op de pagina reglementen kunt u zien welk reglement van toepassing is op uw zaak.

Beoordeling aanvraag

Het secretariaat toetst uw aanvraag aan het reglement dat op uw zaak van toepassing is. Het secretariaat bekijkt onder andere of alle benodigde documenten zijn bijgevoegd, of de termijnen zoals die bij de aanmelding beschreven staan in acht zijn genomen, of uw zaak niet eerder in behandeling is geweest, enzovoort. Meer informatie hierover vindt u in de reglementen.

Zitting

De arbiter bepaalt of er in uw zaak een zitting wordt gehouden. U wordt daarvoor uitgenodigd. Als er in uw zaak ook een schouw plaatsvindt, dan wordt de zitting direct na de schouw gehouden in het gemeentehuis van de gemeente waarin u woont of bij u thuis. Op de zitting krijgt u de gelegenheid om uw standpunt met betrekking tot de schade toe te lichten. Voor NAM geldt hetzelfde. Ook kan de arbiter vragen stellen aan u en aan de vertegenwoordiger van NAM.

Schouw

De arbiter kan altijd besluiten om naar de schade aan uw woning te komen kijken. Dat heet een schouw.
De arbiter komt in ieder geval kijken naar de schade aan uw woning als uw zaak onder het eerste reglement valt, of als uw zaak onder het tweede reglement valt en een schadebedrag hoger dan € 4000,00 is berekend. Indien uw zaak is aangemeld onder het derde reglement, dan bepaalt de arbiter of hij komt kijken naar de woning.

U en NAM worden uitgenodigd om bij de schouw aanwezig te zijn. Meestal zal de eerstelijnsexpert op verzoek van NAM ook aanwezig zijn bij de schouw. Als er een contra-expert is aangesteld, kunt u de contra-expert uitnodigen om ook bij de schouw aanwezig te zijn. Het secretariaat informeert u en NAM minimaal 4 weken van tevoren over de datum van het onderzoek (schouw) aan uw gebouw en de hoorzitting.

Indienen relevante stukken

Zowel u als NAM hebben de mogelijkheid om relevante stukken, voorzien van een toelichting, schriftelijk in te dienen. Deze stukken kunt u tot uiterlijk twee weken voor de schouw en/of hoorzitting indienen. Stukken die niet relevant zijn of die minder dan twee weken van te voren zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij de beoordeling van de zaak.

Uitspraak

De arbiter doet in beginsel uitspraak binnen 6 weken na de schouw en/of de hoorzitting. Deze termijn kan worden verlengd als er in uw zaak aanvullende technische kennis nodig is. De arbiter kan dan een deskundige benoemen. 

Schriftelijke procedure

Het tweede en derde reglement voorzien in de mogelijkheid van een versnelde schriftelijke procedure. Onder het tweede reglement geldt dit alleen voor zaken waarin een schadebedrag tot en met € 4000,00 is berekend. De arbiter kan deze zaken schriftelijk afhandelen. De arbiter kan onder het derde reglement ook zaken met een schadebedrag hoger dan € 4000,00 schriftelijk afhandelen. Bij een schriftelijke afhandeling vindt in beginsel geen schouw en hoorzitting plaats. Zowel u als NAM hebben dan de mogelijkheid om een schriftelijk standpunt met betrekking tot het geschil bij de arbiter in te dienen.

De arbiter doet vervolgens een uitspraak op basis van de schriftelijke stukken in het dossier. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Arbiter Bodembeweging op telefoonnummer: 088-0414480 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).