Alle informatie over de wijze waarop uw melding behandeld wordt, is terug te vinden in het Reglement Arbiters Aardbevingsschade. U kunt het reglement onderaan deze pagina als Pdf downloaden. De procedure voor behandeling van zaken door de Arbiters Bodembeweging kent een aantal stappen:

Aanmelding:

U kunt als eigenaar/bewoner uw zaak melden via het aanmeldingsformulier. U heeft zes weken de tijd om uw aanvraag te starten vanaf de dag dat u het bericht heeft ontvangen dat de schade-expert en de contra-expert het niet eens zijn over het onderzoek naar, de oorzaak van en/of de herstelkosten van de schade. U kunt ook binnen zes weken een aanvraag bij de arbiter doen nadat u het aanbod van Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft ontvangen dat de schade-expert en contra-expert het wél eens zijn geworden, maar u het hermee niet eens bent.

Als u niet binnen zes weken een aanvraag doet, heeft het CVW na afloop van die zes weken twee weken de tijd om de Geschilbeslechtingsprocedure alsnog te starten. Het CVW moet u in dit geval wel vragen of u het eens bent met het starten van die procedure. Als dit niet zo is, kan het CVW geen aanvraag doen.

Het Secretariaat van de Arbiter Bodembeweging bevestigt aan u en het CVW de ontvangst en de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier en de stukken.

Beoordeling aanvraag

Wanneer uw aanvraag binnen is, toetst het secretariaat uw aanvraag aan het Reglement Arbiters Aardbevingsschade om te zien of uw aanvraag in aanmerking komt. Het Secretariaat bekijkt onder andere of alle benodigde documenten zijn bijgevoegd, of de termijnen kloppen zoals die bij de aanmelding beschreven staan, of uw zaak niet eerder in behandeling is geweest et cetera. Meer informatie hierover vindt u in het reglement.

Binnen één week na dagtekening van de mededeling dat het secretariaat het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijgen u en het CVW van het Secretariaat bericht of het geschil in aanmerking komt voor behandeling door een Arbiter Bodembeweging.

Zienswijze

Zowel de eigenaar als het CVW hebben de mogelijkheid om relevante stukken, voorzien van een toelichting, schriftelijk kenbaar maken aan het secretariaat Arbiter Bodembeweging. Deze zienswijze kan men indienen tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het onderzoek en/of de hoorzitting van het Geschil door de Arbiter Bodembeweging. Bescheiden die niet relevant zijn of die minder dan twee weken vooraf worden ingediend kunnen niet meer meegenomen worden in de beoordeling van de zaak.

Schouw

De Arbiter Bodembeweging komt ter plekke kijken naar de schade aan uw woning. Het secretariaat maakt hiervoor met u een afspraak. Uzelf, de Arbiter Bodembeweging, de Coördinator Arbitrage van het CVW (dit is de contactpersoon voor de Arbiter bij het CVW)  en de eerstelijnsexpert zijn in ieder geval aanwezig bij de schouw. CVW nodigt de eerstelijns-expert uit. Bij de schouw kunt u ook de contra-expert uitnodigen. De arbiter vindt het gewenst dat de contra-expert aanwezig is bij de schouw.

Zitting

Na de schouw vindt een zitting plaats. Deze zitting vindt in beginsel plaats in het gemeentehuis van de gemeente waarin u woont en het liefst op dezelfde dag als de schouw. Tijdens deze zitting kan de arbiter aan u en de vertegenwoordiger namens CVW, de Coördinator Arbitrage, vragen stellen die nodig zijn om tot een uitspraak te komen.

Uitspraak:

De arbiter doet in beginsel uitspraak binnen 6 weken na zijn aanwijzing. Deze termijn kan worden overschreden als er bij uw zaak aanvullende technische kennis nodig is. De arbiter kan aanvullende kennis opvragen bij experts die zijn opgenomen op de lijst van Rechtbankdeskundigen.  Ook kan de arbiter rapporten van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Commissie Bodemdaling gebruiken bij zijn uitspraak. In dat geval wordt een verlenging van de oorspronkelijke termijn van 6 weken voorgesteld.