Er zijn twee reglementen. Op zaken die vóór 1 november 2017 zijn aangemeld is het Reglement Arbiter Aardbevingsschade van toepassing. Op zaken die op of na 1 november 2017 zijn aangemeld, is het Reglement Arbiter Bodembeweging van toepassing.
Voor 1 november 2017 was het niet mogelijk om zaken schriftelijk af te handelen. Met het huidige reglement kan de arbiter besluiten een zaak zonder schouw en zitting af te handelen wanneer het geschil gaat over een schadebedrag dat lager is dan €4000,-. Beide reglementen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

De procedure voor behandeling van zaken door de Arbiters Bodembeweging kent een aantal stappen. Deze stappen staan hieronder vermeld.

Stap 1: aanmelding

U kunt als eigenaar uw zaak melden via het digitale aanmeldingsformulier. U heeft zes weken de tijd om uw aanvraag in te dienen. De zes weken gaan in vanaf de dag dat u het bericht heeft ontvangen dat de schade-expert en de contra-expert het niet eens zijn over het onderzoek naar, de oorzaak van en/of de herstelkosten van de schade. U kunt ook binnen zes weken een aanvraag bij de arbiter indienen nadat u het aanbod van Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft ontvangen dat de schade-expert en contra-expert het wél eens zijn geworden, maar u het er persoonlijk niet mee eens bent.

Als u niet binnen zes weken een aanvraag doet, heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)  na afloop van die zes weken twee weken de tijd om de procedure alsnog te starten. NAM moet u in dit geval wel vragen of u het eens bent met het starten van deze procedure. Als u het hier niet mee eens bent, kan NAM geen aanvraag doen.

U krijgt een bevestiging van de ontvangstdatum van het secretariaat van de arbiter als u zich heeft aangemeld via het aanmeldingsformulier. NAM krijgt tevens een melding van de ontvangstdatum.

Stap 2: beoordeling aanvraag

Wanneer uw aanvraag binnen is, toetst het secretariaat uw aanvraag aan het Reglement Arbiter Bodembeweging. Het secretariaat bekijkt of onder andere alle benodigde documenten zijn bijgevoegd, of de termijnen kloppen zoals die bij de aanmelding beschreven staan, of uw zaak niet eerder in behandeling is geweest, enzovoort. Meer informatie hierover vindt u in Reglement Arbiter Bodembeweging.

Het secretariaat informeert de partijen minimaal 4 weken van tevoren over de datum van het onderzoek (schouw) aan uw gebouw. Als eigenaar krijgt u dan ook informatie over de datum van de hoorzitting.

Stap 3: zienswijze

Zowel u als eigenaar van uw woning en NAM hebben de mogelijkheid om relevante stukken, voorzien van een toelichting, schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat van de arbiter. Deze stukken kunt u indienen tot uiterlijk twee weken voor de schouw en/of hoorzitting. Stukken die niet relevant zijn of die minder dan twee weken van te voren zijn ingediend, worden niet meer meegenomen bij de beoordeling van de zaak.

Stap 4: schouw

Heeft u schade van maximaal €4000,-? De arbiter handelt deze zaken in beginsel administratief af. Wanneer het schadebedrag hoger is, komt de arbiter kijken naar de schade aan uw woning. Het secretariaat maakt hiervoor met u een afspraak. Uzelf, de Arbiter Bodembeweging, NAM en de eerstelijnsexpert zijn aanwezig bij de schouw. NAM nodigt de eerstelijns-expert uit. Bij de schouw kunt u ook de contra-expert uitnodigen. De arbiter raadt aan dat de contra-expert aanwezig is bij de schouw.

Stap 5: zitting

Na de schouw vindt dezelfde dag een zitting plaats. Deze zitting vindt plaats in het gemeentehuis van de gemeente waarin u woont. Tijdens deze zitting kan de arbiter aan u en de vertegenwoordiger van NAM vragen stellen die nodig zijn om tot een uitspraak te komen.

Stap 6: uitspraak

De arbiter doet in beginsel uitspraak binnen 6 weken na de schouw en/of de hoorzitting. Deze termijn kan worden overschreden als er bij uw zaak aanvullende technische kennis nodig is. De arbiter kan aanvullende kennis opvragen bij deskundigen.  Ook kan de arbiter rapporten van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Commissie Bodemdaling gebruiken bij zijn uitspraak. In dat geval wordt een verlenging van de oorspronkelijke termijn van 6 weken voorgesteld.